Uncategorized Archive

Đăng ký kết hôn với người nước ngoài

Đăng ký kết hôn với người nước ngoài

Giấy tờ tùy thân của công dân nước ta và công dân nước ngoài; Giấy chứng thực của tổ chức triển khai y tế có thẩm quyền của việt nam hoặc quốc tế xác thực những bên kết duyên không mắc bệnh tinh thần hoặc bệnh khác mà không còn năng lực nhận thức, làm …